Epostadresse: vietnamnorway@gmail.com Navn: Ambassade i Oslo Land:

Viet NamNyhetbrev: Ukentlig Listento.no Påmeldt